Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor BAJ-Beton
Algemene voorwaarden

Met uitzondering van bijzondere aanvullende en/ of afwijkende voorwaarden vermeld zijnde op de voorzijde van de voor akkoord ondertekende BAJ BETON bestelbon, aannemingsovereenkomst, hetzij op leveringsbon of op de voorzijde van de factuur, gebeurt elke aanneming en levering onder toepassing van deze algemene voorwaarden, die de klanten geacht worden te aanvaarden zonder voorbehoud. Indien dwingende wetgeving bepalingen oplegt worden deze geacht deel uit te maken van de overeenkomst. Indien wederkerigheid dwingend voorzien is teneinde rechtsgeldigheid te bekomen, wordt deze reciprociteit toegepast ook al is ze niet uitdrukkelijk vermeld Verwijzing door de klant naar eigen voorwaarden doen geen afbreuk aan de bindende werking van deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk akkoord daartoe.

Offerte

1. Al onze offertes zijn schriftelijk en zijn slechts geldig voor een termijn van twee maand, gerekend vanaf de datum van verzending. Na verloop van twee maanden kunnen de vooropgestelde prijzen herzien worden. De vermelde hoeveelheden zijn gebaseerd op de gegevens meegedeeld door de klant of de door deze gevraagde hoeveelheden. Teveel aan goederen wordt niet teruggenomen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven maten, eenheden en hoeveelheden.

Overeenkomst

2. De prijsofferte wordt pas een bindende overeenkomst na ontvangst van een door de klant voor akkoord getekende prijsofferte hetzij bestelbon van BAJ BETON. Iedere wijziging of aanvulling van de oorspronkelijke bestelbon of offerte gebeurt schrift

Voorschot en betaling

3. Bij elke bestelling gekoppeld aan een levering door BAJ BETON op een door de klant gegeven locatie, dient behoudens afwijkende bijzondere regeling een voorschot betaald te worden ten belope van 2/3de van de prijs van de bestelling. Dit voorschot is betaalbaar door overschrijving op bankrekening van BAJ BETON en dit binnen de 8 dagen na plaatsing van de bestelling. Zonder voorschot wordt er geen levering ingepland. Het saldo dient betaald te worden uiterlijk op het moment van levering en dit contant aan de chauffeur of onder voorlegging van een attestering door de bank dat betaling reeds is uitgevoerd.

4. Bij afhaling van goederen en dus levering op het adres van BAJ BETON, dient behoudens afwijkende bijzondere regeling de betaling voorafgaand te gebeuren door overschrijving op de rekening van BAJ BETON onder vermelding van de gestructureerde mededeling zoals vermeld wordt in het orderdocument. Rekeninghoudende met de noodzakelijke termijn tussen overschrijvingsopdracht en ontvangst ervan, dient de klant dit enkel bankwerkdagen voordien uit te voeren.

5. Na ontvangst van de betaling(en) en volledige levering van de bestelde goederen wordt factuur voor voldaan opgemaakt.

6. Zelfs indien er afgezien wordt van betalingsvereiste conform de bepalingen van bepalingen 3 en 4 dan nog is betaling door te voeren uiterlijk 8 dagen na levering

Annulering

7. Eventuele annulering verplicht deze partij om een forfaitaire vergoeding ter dekking van thans uit hoofde van annulering voorzienbare schade te betalen, gelijk aan de geldelijke waarde van 20 % van de geplaatste order of het geannuleerd deel ervan. Deze vergoeding is onmiddellijk opvorderbaar. Zo alsdan het bestelde reeds in externe uitvoering is zullen de materiaalkost tot op dat ogenblik volledig vergoed moeten worden en is de forfaitaire vergoeding verschuldigd op het restsaldo. Specifiek op maat gemaakte of bestelde goederen zullen door de klant dienen betaald te worden.

Omvang van bestelde, levering op de werf en gehanteerde prijzen

8. De levering omvat enkel hetgeen specifiek vermeld is in de aanvaarde offerte. Wat niet uitdrukkelijk vermeld is, maakt geen deel uit van de bestelling. Prijzen van een offerte zijn slechts geldig voor de gehele bestelling. Voor deelbestellingen dient een nieuwe offerte opgemaakt te worden. Prijzen gehanteerd bij vroegere bestellingen zijn niet bindend voor latere nieuwe bestellingen.

9. De afgesproken prijs geldt voor de levering/plaatsing op een voorbereide werf, nl. een normaal toegankelijke werf. De levering met vrachtwagen gebeurt enkel indien de plaats van aflevering rechstreeks verbonden is aan een berijdbare (openbare) weg. Gebeurlijke verzakkingen zijn voor rekening van de opdrachtgever en dit met uitsluiting van BAJ BETON.

Wijziging in materialen

10. Wijzigingen in materiaal binnen hetzelfde prijssegment worden geaccepteerd voor zover de materialen niet reeds extern besteld hetzij op maat vervaardigd werden. Vertraging door wijziging in materiaalkeuze is voor rekening van de klant. Indien de gevraagde wijzigingen leiden tot een prijsstijging, zal dit doorgerekend worden.

11. Indien een in de offerte voorgesteld materiaal tussentijds niet meer verkrijgbaar is danwel de technische specificaties ervan gewijzigd werden, vermag BAJ BETON voorzien in gelijkwaardig materiaal ter vervanging. Indien dit beterkoop, is wordt dit verrekend, indien het duurder is dient BAJ BETON dit voorafgaand te melden aan de opdrachtgever die dan de vrijheid heeft om binnen de 8 dagen af te zien van de bestelling en dit te melden. Bij gebrek aan annulering zijnerzijds binnen die termijn wordt hij geacht akkoord te zijn met de aangepaste prijzen in functie van de gewijzigde materialen.

Materiaalrisico op werf

12. Eénmaal de materialen geleverd zijn is BAJ Beton niet langer verantwoordelijk voor gebeurlijke beschadiging door derden of externe omstandigheden van welke aard dan ook en vallen zij onder de verantwoordelijkheid van de klant. Het personeel, gezinslid of de werfverantwoordelijke of aldaar in opdracht van de klant actieve aannemer kunnen rechtsgeldig de bon der geleverde goederen/materialen aftekenen en verbinden de klant.

13. De klant is erop gewezen dat hij de nodige schikkingen dient te treffen voor een veilige en aangepaste opslag en bewaring van goederen die onderhevig zijn aan klimatologische invloeden zoals ondermeer houten ramen en deuren. Houten producten zoals o.a.ramen en deuren, wandpanelen en -beplanking die blootgesteld worden aan weersinvloeden dienen voorafgaand voorzien te worden van de voor het product geschikte bescherming (bijv vernis, beits, verf, oliën of andere afdekking). Een impregnatie is hierbij niet voldoende.

Leverings – en uitvoeringstermijnen

14. Eventueel vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zullen mede beïnvloed worden door de eigen aanleveringen. Eventuele vertraging geeft geen aanleiding tot enige garantie, noch tot schadevergoeding, en kan de opdracht niet teniet doen, noch een reden zijn van weigering der goederen/werken.

15. Eventuele overschrijding van als bindend opgegeven leveringstermijnen mits aanrekening van gebeurlijke schorsingen (niet werkbare dagen, bouwverlof, ...), kan slechts aanleiding geven tot een (overeengekomen) schadevergoeding indien daaromtrent voorafgaandelijk per aangetekend schrijven een ingebrekestelling verzonden wordt met het gunnen van een respijttermijn van 15 werkdagen. De berekening van de leveringstermijn gebeurt ten allen tijde in werkbare werkdagen.

16. BAJ Beton is gerechtigd de levering te schorsen zo reeds vervallen schulden door de klant niet vereffend werden.

17. De eventueel overeengekomen uitvoeringstermijn gaat uit van een beschikbare werf op datum van de voorziene datum waarbij de levering zonder extra apparatuur ter plaatse kan gebeuren.

Eigenschappen en afwijkingen

18. De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde producten bij gebreke waaraan daartoe bijkomende vragen aan BAJ BETON dienen gesteld te worden op het ogenblik van bestelling. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan stalen, monsters of showroommodellen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen doch zelfs alsdan moet er rekening worden gehouden met afwijkingen en 10 % tolerantie eigen aan het product in kwestie.

19. De klant is geïnformeerd en aanvaardt eventueel de kleur- en maatafwijkingen of andere dewelke gangbaar zijn voor het (verwerkte) product, dan wel binnen de sector als tolereerbaar worden aanzien. De materialen worden geleverd conform de normen van de eigen leverancier/fabrikant, waarinbegrepen de door deze laatste tussentijds aangebrachte producttechnische wijzigingen aan het materiaal. Werking eigen aan de aard van het product wordt niet als een tekortkoming aanzien.

20. Wat betreft timmerhout voor tuinhuizen, houtenschermen of andere houten producten met een tand/ groef systeem is de klant erop gewezen en aanvaardt deze dat hout als natuurproduct kan krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. BAJ BETON kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Afwijkingen tot 10 % ten aanzien van opgegeven hoeveelheden, maten, gewichten en aantallen evelas geringe afwijkingen in kleuren en houttekeningen en gelijkaardige kenmerken kunnen niet ingeroepen worden als een niet-conformiteit.

21. Eventuele niet-conformiteit met het bestelde wordt geacht gedekt te zijn, zo de klant hieromtrent bij de eerste vaststelling niet onmiddellijk schriftelijke melding van heeft gemaakt. Het verder onder zich houden zonder tijdige opmerking, hetzij het verwerken van de producten of een deel ervan impliceert een aanvaarding.

22. Alle andere klachten dienen op straffe van verval schriftelijk kenbaar gemaakt te worden uiterlijk binnen de vijf dagen na vaststelling of na datum waarop geacht mag worden dat de gebeurlijke tekortkomingen vaststelbaar waren. Tussen partijen wordt overeengekomen dat de vroegste datum dezer als vertrekpunt dient te worden gehanteerd.

Waarborg

23. Er wordt slechts binnen de wettelijk dwingend opgelegde minimumgarantieperiode garantie verstrekt tenzij er een specifieke bepaling daaromtrent is opgenomen in de offerte, bijzondere voorwaarden van de aanneming of bestelbon. Indien de kwaliteit en/of eigenschappen van de geleverde materialen/werk in opspraak zouden zijn, en niets bepaald wordt omtrent de omvang van de garantie, zal enkel waarborg verstrekt worden in de mate dat en gedurende de periode dat er waarborg kan worden bekomen van de eigen leverancier-fabrikant van de producten en materialen.

24. De eventuele waarborg beperkt zich ten allen tijde tot een nalevering, hetzij het vervangen van de gebrekkige materialen, of evenwaardige goederen indien de oorspronkelijke niet meer beschikbaar zouden zijn. Eventuele derving, indirecte – en gevolgschade of ander kosten blijven voor rekening van de klant.

25. Is de oorzaak van een schade niet te wijten aan een fout van BAJ BETON, dan is er geen recht op waarborg tenzij wettelijk dwingend anders bepaald wordt.

26. Schade ten gevolge van verkeerd gebruik, gebruik niet overeenstemmend met dit van een goed huisvader, gebruik afwijkend van de gebruiks- en montagerichtlijnen, niet tijdige herstelling, onkunde, vocht, atmosferische storingen van gelijk welke aard ook, verkeerde reinigingsmethoden en manipulaties, geven geen recht op waarborg. De waarborg vervalt indien de klant veranderingen aanbrengt of herstellingen uitvoert aan de geleverde goederen/werken zonder voorafgaande toelating van BAJ BETON.

27. Een recht op interventie in waarborg wordt opgeschort zolang er nog vervallen bedragen verschuldigd zijn zonder dat deze schorsing de duurtijd der waarborg zelf verlengt.

Facturen en betalingsvoorwaarden

28. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is, worden alle prijzen vermeld exclusief het toepasselijke BTW-tarief. Indien van overheidswege de toepasselijke B.T.W.-tarieven zouden worden gewijzigd, is de klant gehouden deze eventuele meerkost te dragen. Indien door de afnemer aanspraak gemaakt wordt op een verminderd B.T.W.-tarief hetzij verlegging van BTW, draagt deze de algehele verantwoordelijkheid mocht de fiscus later de B.T.W.-tarifiëring verwerpen op basis van verkeerde of onvolledige informatie verstrekt door de afnemer. Deze zal alsdan gehouden zijn de daardoor nog te voldoen B.T.W. te betalen meer boeten en aankleven en BAJ BETON te vrijwaren daaromtrent.

29. Behoudens afwijkende bepalingen zijn alle facturen en vorderingsstaten betaalbaar op de zetel van BAJ BETON hetzij dezer haar bankrekening hetwelk aanzien wordt als een betaling op de zetel

30. Zonder afbreuk te doen aan de bepaling sub 3 en 4, dient bij gebrek aan een afwijkende schriftelijk akkoord, volledige betaling van facturen en/of vorderingstaten te gebeuren uiterlijk op het ogenblik van afhaling/levering van goederen.

31. Iedere niet tijdige betaling op de vervaldag brengt automatisch en van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verhoging met zich van 10 % van het desbetreffende factuurbedrag met een minimum van 250,00 EUR. Deze schadevergoeding beoogt een dekking te vormen voor de geraamde bedrijfskosten en schade veroorzaakt door de niet tijdige betaling. Deze schadevergoeding is onmiddellijk opeisbaar bij haar ontstaan en brengt van dan af verder rente op aan de interestvoet toepasselijk conform de wet inzake betalingsachterstand in handelstransacties (Wet van 02/08/2002).

32. Elk openstaand bedrag brengt van rechtswege, automatisch en zonder enige ingebrekestelling, vanaf datum der opeisbaarheid, intresten op aan de interestvoet toepasselijk conform de wet inzake betalingsachterstand in handelstransacties waarbij iedere begonnen maand als een volledige wordt aangerekend. Deelbetalingen worden eerst aangerekend op openstaande kosten, interesten en vervallen facturen (de oudste eerst).

33. Niet tijdige betaling op vervaldatum van één factuur brengt automatisch onmiddellijke opeisbaarheid van nog niet vervallen andere facturen met zich mee.

34. De klant is geenszins gerechtigd enige inhouding te doen onder voorwendsel van niet dan wel niet algehele betaling van zijde van zijn eigen klant.

35. Alle klachten omtrent de factuur, dienen aan BAJ BETON gemeld te worden bij aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst van facturatie die geacht wordt ten laatste de 3de werkdag na factuurdatum te hebben plaatsgevonden. Het verwerken en/of gebruiken of inschakelen van het geleverde impliceert een aanvaarding. Betaling van facturen impliceert een aanvaarding van de vermelde hoeveelheden en materialen met uitsluiting van op dat ogenblik verborgen gebreken.

36. Eventuele tekortkomingen aan de geleverde materialen/werken, vormen geen reden om betaling te onthouden.

37. Overeenkomstig de Wet op de Financiële Zekerheden dd 15 december 2004, compenseren en verrekenen BAJ BETON en de B2B klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en ook de toekomstige schulden jegens elkaar.

Inhoudingen als waarborg - oplevering

38. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de offerte of ondertekende bestelbon mogen er geen inhoudingen op de facturen gebeuren ten titel van waarborg/garantie/zekerheid.

Eigendomsvoorbehoud

39. Alle geleverde materialen blijven exclusief eigendom van BAJ BETON tot op het ogenblik van de algehele betaling van de prijs. BAJ BETON kan de levering van bestelde materialen opschorten, tot op het ogenblik dat aanzuivering van alle achterstallige betalingen is gebeurd waarbij nieuwe leveringen verder contant dienen voldaan te worden danwel voorafgaandelijk aan elke nieuwe levering ook al werd bij bestelling anders bepaald in de bijzondere voorwaarden. Vanaf de levering op de werf, zijn de risico’s van verlies, beschadiging en overmacht voor de klant.

40. BAJ BETON vermag reeds geleverde goederen terug te halen in afwachting van betaling van reeds opeisbare bedragen.

Positie klant

41. Indien het vertrouwen van BAJ BETON in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke reorganisatie, uitvoering, beslag, fraude, RSZ en/of fiscale achterstallen, herziening van kredietwaardigheid door kredietverzekeraar en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt BAJ BETON zich het recht voor om van de klant geschikte waarborgen/zekerheden te eisen en in afwachting van het stellen van dergelijke waarborgen/zekerheden zijn verbintenissen op te schorten met het risico en kosten lastens de klant. Indien de klant na ingebrekestelling weigert hierop in te gaan, behoudt BAJ BETON zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd. In voorkomend geval is de klant schadevergoeding verschuldigd zoals hoger gemeld inzake annulatie en bekomt BAJ BETON automatisch het recht tot onmiddellijk terugname van de reeds geleverde materialen en goederen. Een gelijkaardig recht wordt aan de klant verleend mocht BAJ BETON zich in de voormelde situaties bevinden met daaraan gekoppeld een terugbetaling bij teruggave van de reeds geleverde goederen.

Geschillen, bevoegde rechtbank en toe te passen recht

42. Bij eventuele geschillen zijn exclusief de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt danwel de rechtbank van eerste aanleg Limburg afdeling Hasselt hetzij het vredegerecht te Houthalen-Helchteren bevoegd. Geschillen worden beslecht conform Belgisch intern recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan. Partijen komen verder overeen dat het Belgisch recht van toepassing is met afwijzing van de niet bindende bepalingen van internationale verdragen of Europese verordeningen ook al zijn ze opgenomen in het Belgisch recht indien en voor zover deze de rechten van BAJ BETON zouden inkorten of beperken danwel ertoe zouden leiden dat een ander recht toepasselijk zou worden.